Счетоводство от счетоводна къща ЖоСиДи

Счетоводство
Консултации
ТРЗ

Счетоводни услуги от счетоводна къща ЖоСиДи

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на дружеството;
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи - фактури, банкови бордера, отчети на касови апарати и други счетоводни документи;
  ледене на банкови сметки и on - line банкиране;
 • Изготвяне и представяне на документи, свързани с насрещни и други данъчни проверки;
 • Изготвяне на амортизационни планове;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и осигуровки на служители;
 • Оформяне на трудови книжки и изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне и прекратяване на трудови и граждански договори;
 • Консултации, свързани с всякакъв вид счетоводни и трудови проблеми, свързани със законодателството на Р България;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими осигуровки и данъци по ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на специфични отчети, по поръчка на клиента;
 • Създаване и поддържане на счетоводен архив.
 • Регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ДДС;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци по ЗДДС;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Рагистрация и пререгистрация на дружества по търговския закон;
 • Икономически анализи;
 • Изготвяне на документация и отчети за участие в търгове, ФАР,САПАРД и други
 • Водене на материален запас при търговски дружества;
 • Подготовка на отчети за предстоящ одит;

Изброените по - горе услуги могат да бъдат включени в пакетно месечно обслужване, както и да бъдат извършени по отделно.

50% НАМАЛЕНИЕ

Икономичен пакет
Счетоводство и контрол

Офертата е валидна от 01.12.2012 до 01.02.2013